ایران دخت. نشر آموت

 

ایراندخت و سرگردانی فکری خواننده

ایراندخت و سرگردانی فکری خواننده

 

زندگی روزبه زرتشتی و بعد مسیحی و.... داستان این کتاب است. 

ایران دخت زائیده ذهن نویسنده است.خیالی که عاشق روزبه است و برای جذابیت در داستان گنجانده شده است.

نقد زرتشت و مسیحیت و کاهنان و موبدان را می گوید.

رمان او سلمان شد جامع تر و وسیع تر به زندگی روزبه"سلمان فارسی" پرداخته است و در آخر خواننده را هم حیران باقی نمی گذارد که بالأخره انسان هدفی دارد در این دنیا؟ به هدفش می رسد؟ظلم که همه جا را گرفته و چه فایده مبارزه؟همه دین ها کسری دارند و مردم بدبختند و راهی نیست؟ 

رمان ایران دخت نواقص خاصی داشت

و ماحصلش سرگردانی فکری خواننده را در برداشت.