قضیه از آن جایی آغاز شد که به یک باره موجی از عکس های جور وا جور کتاب بیشعوری در فضای مجازی ایجاد شد.

 

بی شعوری : خودباختگی فرهنگی

بیشعوری-خاویر کرمنت

بی شعوری : خودباختگی فرهنگی

بی شعوری

بی شعوری یک درد است.

شعور، درک و فهم است که اگر نباشد داد عالم و آدم به هوا بلند می­شود.

اما بی­شعوری که من دیدم یک کتاب بود.

دوست ندارم بگویم یک اندیشه بود.

چون اندیشه نبود.

اندیشه از فهم و درک می آید.

نویسنده­ ی کتاب نه اندیشه دارد نه فهم و درک.

خودش همان اول کتاب اعتراف می­کند که یک بی­شعور است.

مقدمه نویسنده

 
من تا مدت ها از نوشتن این کتاب و حتی صحبت کردن در باره ی موضوعات  آن ابا داشتم، چرا که دوست نداشتم تمام دنیا بفهمد که من آدم بیشعوری بوده ام. اما سرانجام وجدان، دوستان و بیمارانم من را متقاعد کردند که قبلاً همه ی دنیا فهمیده اند که من بیشعور بوده ام و نوشتن یا ننوشتن در مورد آن از این جهت بی فایده است.

همین جا حتما شما هم تعجب می­کنید که چطور یک بی­شعور کتاب می­ نویسد برای آدم­های باشعور،

و در طول کتاب دائم خوانندگانش را متهم می­کند به« بی­فهم و اندیشه بودن» به «بی­شعور» بودن.

کتاب مورد توجه خیلی هاست.

جوان­ های زیادی از من طلب این کتاب را می­کنند.

فقط دلیلش این نیست که خودشان را از «فکر و روح سالم» خالی می­دانند، بلکه فقط اسم این کتاب را از دهان ها زیاد شنیده­ اند.

رسانه چه­ ها که نمی­ کند؟

بی­شعوری را خوب جلوه می­دهد و مردم را تشنه ی حرف های یک بی شعور...

واقعا کمی، دور از اندیشه بکر نیست؟؟؟

در این چند ورق

فقط می خواهد بگوید عیب ها و بدی های هر انسان باعث می­شود که او بد باشد نه بیشتر.

اما این را باکلی بد و بیراه می­گوید

با ده ها کلمه ی توهین آمیز!

چون...

خود دکتر نویسنده­ ی این کتاب این طور است.

راستش من در صفحات این کتاب حرفی برای فکر و دلم پیدا نکردم، با هرکس هم که خوانده بود، گفت و گو کردم تنها به خاطر جوی که رسانه داده بود این کتاب را خوانده بودند و نتیجه گرفته بودند که...

یک بی شعورند

دنیا از کدام طرف دارد می­رود؟

انسان ها دارند به سرعت کجا می­روند؟

قرار بود که به کجا برسیم و حال یک بی شعور اثبات می­کند که همه به بی شعوری رسیده اند.

این اوج بدی هاست.

من حرف امام علی را بهتر می­فهمم که

قدر و قیمت ما انسان ها بهشت است به کمتر از این راضی نشویم.

این گونه مثبت صحبت کردن، با احترام با بشریت حرف زدن، به انسان ها قدر و قیمت دادن فقط از یک انسان فهیم و با اندیشه برمی ­آید.

چشم آبی­ های اروپایی و وحشی های آمریکایی این قدر بی شعورند که فقط با تحقیر و بی احترامی دیگران را مخاطب قرار می­دهند.

 

اثبات کنید که باشعور و با فرهنگید و این کتاب را تحریم کنید.