#نقد  رمان
#وقتی_دلی

#بخش_اول

سیر داستان سرگذشت پسری است تافته ی جدا بافته .
چه از جایگاه شخصیت خانوادگی چه از نظر زیبایی،چه از منظر استعداد و توانمندی..


🔵شخصیت اول داستان:

مصعب که بسیاااااار
 نازدانه و مورد احترام
و به خاطر زیبایی فوق العاده اش دختر کش،
اهل سخاوت است و بسیار حق جو.🌸🌸🌸
حرف درست را خوب می شنود و  متوجه شود...🌹🌹🌹

⚪️شخصیت دوم داستان:
جعفر برادرعلی علیه السلام
همه خواهان هم صحبتی با او هستند و
 او دم خور لحظات
تنهایی و
 تفکر مصعب است.🌺🌺🌺⚫️شخصیت منفی داستان:
مادر مصعب:
زنی اهل حرص و هوس و شهوت و ثروت.😷😷😷
همه ی دنیا را می خواهد برای خودش.
حتی پسرش مصعب را
ولی وقتی که باب میلش نباشد او را شکنجه و طرد می کند.😵😯🤐


⚫️برادر مصعب:
که نماد حسادت است.😏😏
اسلام می گوید:حسد ایمان را می سوزاند.🤔
ودر غیرمسلمان ،انسانیت را می سوزاند☹️
 و فرد را کور می کند تا غیر از خود را نبیند.😑
برادر مصعب نماد یک انسان،
جاهل😶
حسود🐍
شهوت پرست🐷
کور😑
و جزء لا یعقلون....😴😴😴#بخش_دوم

پیام اصلی داستان:

از فضای نادانی و خراب،اگر کسی دنبال خوبی باشد نتیجه می بیند،
اگر کسی دنبال شر و بدی باشد باز هم بار خودش را می بندد.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

و اسلام دینی است که دل های به خواب رفته را بیدار می کند،
عقل های تعطیل شده را راه اندازی می کند،
و حق طلب ها را به نور و روشنایی می رساند.
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
تبصره:رمان هم قوت خوبی دارد که توانمندی نویسنده را می رساند.
هم به خوبی تاریخ را به تصویر می کشد تا جایی که شیرینی اسلام را به خواننده می چشاند،
و هم قدرت فوق العده ای در خلق و ترسیم ویژه گی های افراد منفور در صدر اسلام را دارد
 زشتی و تاریکی نیز به  خوبی  بیان شده که حاکی جهالت اعراب آن زمان است...
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛