داستان کتاب زندگی سست شده مردی به نام فرشید است که خانوادگی قید دین را زده اند و سبک زندگی غربی را برگزیده اند. روابط نامشروع، جادو و

خرافات، در گیری های خانوادگی آفاتی

است که دامن گیرشان می شود.

فرشید نماد مردانی است که لذت شهوت را بر گزیده اند وچنان در مقابل هوسهای دنیا لنگ انداخته اند که حتی توان اداره یک زندگی سه نفره را با عقل و

حساب ندارند . دل و دین را داده اند و

دماغ عملی و دستورات ماهواره ای را به جان خریده اند و البته که نه زن میماند بر ایشان و نه زندگی . حتی دوستانی از جنس خودشان هم به راحتی

سرشان کلاه می گزارند و نادیده شان

می گیرند، و

 پیر بابا دومین شخصیت داستان که مردی است پیچیده در ملافه نازک ظاهر و دروغ . به اسم دین، دین و دنیای مردم را بر باد میدهد وکلاف سردر گم زندگی

ها را با جادو و جنبل گره کور میزند

والبته عوامی که پی دستورات الهی نروند حتما سوار بر خر مراد شیطان اند از نا کجا آباد سر در خواهند آورد .

  نویسنده می خواهد فضای سیاه خیانت بارو کثیف دعا نویس ها و مدعیان جادو و اثرات کار آن ها را بیان کند.

درجامعه امروزما(من به آن سر دنیا کار ندارم)که مردم مسلمان ایرانی باسرعت عجیبیدارندسبک زندگی شان راازروی دست غربی ها کپی برداری می 

کنندوبه جای راه حل های خدابرای

زندگی،ازبشر ناتوان طلب راه حل برای مشکلات زندگی شان می کنند،گیرافتادن دردایره خرافه بعیدنیست.

هرچندکه نویسنده می توانست این داستان پرکشش را با دید وسیع تر و جامع تر و عمیق تری بنویسد و اطلاعات بیشتری به خواننده بدهدوزوایای پنهانی از

این قشروکارهایشان در اختیار

خواننده بگذارد. خواندن این کتاب را به خانواده ها توصیه می کینم.به هرحال رمان افعی کشی پرده از جنایتی بر میدارد که دل را مکدر می کند وفکر را مشوش و متا سفانه یکی از حقایقی موجود جامعه ماست که رو به

فزونی دارد . مردمانی که رویگردان از

تعالیم الهی ، سر گردان در مشکلات ،پناهنده به شیاطینی می شوند که جز خدای چیزی در دهان و دستشان نیست .


پس عبرت بگیرید ای صاحبان فکر ...